در این ویدئو نتیجه کاشت مو به روش Micro FIT (MFIT) در کلینیک پادرا را مشاهده میکنید که موجب رضایت مراجعه کننده عزیزمان شده است.