خانم دکتر مونا رحیمی

دکتر مونا رحیمی کلینیک پادرا

دکتر مونا رحیمی کلینیک پادرا

کارشناس و پزشک عمومی در کلینیک پادرا

drmrahimi@padraclinic.ir